028. 6291 6601   -   0909 320 005

Ly lọc trà inox

322,000 đ
322,000 đ
322,000 đ
cốc lọc trà inox
Sale
382,000 đ 303,000 đ
cốc lọc trà inox
Sale
382,000 đ 303,000 đ
cốc lọc trà inox
Sale
382,000 đ 303,000 đ
ly lọc trà thủy tinh samadoyo
Sale
352,000 đ 264,000 đ
ly lọc trà thủy tinh samadoyo
Sale
352,000 đ 264,000 đ
ly lọc tra thủy tinh samadoyo
Sale
352,000 đ 264,000 đ
ly lọc trà thủy tinh samadoyo
Sale
392,000 đ 322,000 đ
Sale
592,000 đ 541,000 đ
Sale
592,000 đ 541,000 đ

Ly lọc trà thông minh

275,000 đ
325,000 đ

Ly lọc trà thủy tinh

ly lọc trà thủy tinh
Sale
282,000 đ 225,000 đ
Sale
332,000 đ 254,000 đ
332,000 đ
ly lọc trà thủy tinh
Sale
282,000 đ 225,000 đ
Sale
332,000 đ 254,000 đ
ly lọc trà thủy tinh
Sale
412,000 đ 332,000 đ
cốc lọc trà thủy tinh
Sale
412,000 đ 332,000 đ
cốc lọc trà thủy tinh
Sale
412,000 đ 332,000 đ
ly lọc trà thủy tinh
Sale
442,000 đ 332,000 đ
412,000 đ
ly lọc trà thủy tinh
Sale
412,000 đ 303,000 đ
Sale
412,000 đ 303,000 đ
342,000 đ
342,000 đ

Ly lọc trà cao cấp

Sale
592,000 đ 541,000 đ
Sale
592,000 đ 541,000 đ