028. 6291 6601   -   0909 320 005

161,000 đ
351,000 đ
422,000 đ
502,000 đ
Phễu lọc cafe F119
1-2 tách cafe
382,000 đ
Phễu lọc cafe F120
3-4 tách cafe
412,000 đ
362,000 đ
392,000 đ
732,000 đ
792,000 đ
332,000 đ
362,000 đ
1,190,000 đ
1,220,000 đ
592,000 đ
532,000 đ