028. 6291 6601   -   0909 320 005

Bình thủy tinh nắp inox

612,000 đ
622,000 đ
652,000 đ
753,000 đ
894,000 đ
1,035,000 đ
733,000 đ
924,000 đ
1,075,000 đ
151,000 đ
141,000 đ

Bình thủy tinh nắp PC

424,000 đ
575,000 đ
726,000 đ
877,000 đ
151,000 đ
141,000 đ

Ly thủy tinh

292,000 đ
292,000 đ
292,000 đ
151,000 đ
141,000 đ